امروز: شنبه 12 آذر 1401 برابر با 03 دسامبر 2022

آگهی مزایده مرحله اول ، نوبت اول-جمع آوری عوارض ورودی وخرجی ومیدان تره بار وخشکبار

دوشنبه, 27 مرداد 1393 22:49 نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(1 رای)

         شهرداری بناب به استناد بند پنج صورتجلسه مورخ 09/04/93 شورای اسلامی شهر بناب در نظر دارد جمع آوری عوارض ورود و خروج میدان تره بار و خشکبار را بمدت یکسال تمام برابر ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده با شرایط زیر به اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به واحد امور مالی شهرداری بناب با اخذ مدارک، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 04/06/93در پاکت سربسته به دبیر خانه شهرداری تسلسم و رسید دریافت دارند. پیشنهادات رسیده در ساعت 30/14 روز سه شنبه مورخ 4/06/93 در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهد شد

عنوان مزایده

محل اجاره

مبلغ بابت مزایده  ماهانه

5 درصد سپرده مزایده

تعرفه(ریال)

اجاره

جمع آوری عوارض ورودی وخرجی ومیدان تره بار وخشکبار

50/000/000

30/000/000

ورود  خودروی سواری و وانت بار5/000-ورود خودروی نیسان7/000-ورود خودروهای خاور،ایسوز وخودروهای مشابه 10/000-*ورود خودروهای کامیون 6و10 چرخ 12/000-ورود خودروهای تریلر30/000

شرایط:

1-کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه،مالیات و ارزش افزوده بر عهده مستاجر می باشد

2-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است

3-متقاضیان می بایستی 5 درصد مبلغ مزایده را بعنوان سپرده به حساب3100003221003شهرداری نزد بانک ملی مرکزی بناب واریز ویا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند

4-کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده می باشد

5-سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد

6-پس از اتمام مهلت مقرره هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد

7-به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد فیش ترتیب اثر داده نخواهد شد

8-رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد

9-برنده مزایده حق واگذاری مورد اجاره به غیر ندارد

10-برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت7روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداداقدام نمایددر غیر اینصورت سپرده وی ضبط ویا نفرات بعدی عقد قرارداد خواهد شد

11-ایام تعطیل جزو کارکرد بوده و شهرداری مورد اجاره را از تاریخ تحویل بمدت یکسال شمسی به اجاره واگذار می نماید

12-برنده مزایده مکلف است یک فقره سند مالکیت ملکی معادل ارزش ریالی جهت تضمین چک های مورد اجاره بصورت رهنی آزاد خواهد شد و در صورت عدم ارائه سند مالکیت بصورت رهن مستاجر می تواند معادل ارزش ریالی آن ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نماید

13-قرارداد منطبق با ماده 10 قانونی  مدنی و با تراضی و توافق طرفین صورت می گیرد

                                                                                                             برزگر جلالی-شهردار بناب

1431 بازدید آخرین بار تغییر یافته یکشنبه, 09 شهریور 1393 03:43
مسئول فنی پایگاه اطلاع رسانی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris hendrerit justo a massa dapibus a vehicula tellus suscipit. Maecenas non elementum diam.

وب سایت: smartaddons.com

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید