امروز: دوشنبه 20 آذر 1396 برابر با 11 دسامبر 2017

موضوعات داغ

بایگانی (558)

بایگانی

شهرداري بناب به استناد بند 5 صورتجلسه مورخه 25/01/94  و بند 1 صورتجلسه مورخه 19/10/94 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد غرفه های مشروحه ذیل را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده با شرایط زیر از تاریخ تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 25/11/94 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز یکشنبه مورخه  25/11/94 راس ساعت 17در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد./.

ردیف

فعالیت مصوب غرفه

آدرس غرفه

مبلغ پایه اجاره بهای  هر غرفه

5% مبلغ  سپرده شرکت در مزایده

1

غرفه خواربار و میوه فروشی شمار ه 1

جنب سپاه پاسداران

1.000.000 ریال

600.000 ریال

2

غرفه خواربار و میوه فروشی شمار ه 2

جنب سپاه پاسداران

1.000.000 ریال

600.000 ریال

3

غرفه خواربار و میوه فروشی شمار ه 3

جنب سپاه پاسداران

1.000.000 ریال

600.000 ریال

4

غرفه خواربار و میوه فروشی شمار ه 4

جنب سپاه پاسداران

1.000.000 ریال

600.000 ریال

5

غرفه خواربار و میوه فروشی شمار ه 5

جنب سپاه پاسداران

1.000.000 ریال

600.000 ریال

6

غرفه خواربار و میوه فروشی شمار ه 6

جنب سپاه پاسداران

1.000.000 ریال

600.000 ریال

7

غرفه خواربار و میوه فروشی شمار ه 7

جنب سپاه پاسداران

1.000.000 ریال

600.000 ریال

8

غرفه خواربار و میوه فروشی شمار ه 8

جنب سپاه پاسداران

1.000.000 ریال

600.000 ریال

9

غرفه خواربار و میوه فروشی شمار ه 9

جنب سپاه پاسداران

1.000.000 ریال

600.000 ریال

10

غرفه خواربار و میوه فروشی شماره 1

خیابان بهشتی میدان غدیر

500.000 ریال

300.000 ریال

11

غرفه خواربار و میوه فروشی شماره 2

خیابان بهشتی میدان غدیر

500.000 ریال

300.000 ریال

12

غرفه خواربار و میوه فروشی شماره 3

خیابان بهشتی میدان غدیر

500.000 ریال

300.000 ریال

13

غرفه خواربار و میوه فروشی شماره 4

خیابان بهشتی میدان غدیر

500.000 ریال

300.000 ریال

14

غرفه خواربار و میوه فروشی شماره 5

خیابان بهشتی میدان غدیر

500.000 ریال

300.000 ریال

15

غرفه خواربارفروشی

خیابان امام روبروی پاساژ کشفی

10.000.000 ریال

6.000.000 ریال

16

غرفه خواربارفروشی شماره 2

میدان امام علی (ع)

25.000.000 ریال

15.000.000 ریال

شرایط:

1)پرداخت مبالغ كليه كسورات قانوني اعم از (بیمه و مالیات) ونیز ارزش افزوده به عهده مستاجر می باشد

2)شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)متقاضيان مي بايستي 5% مبلغ مزایده را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده مي باشد.

5)سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد.

6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

7)به پيشنهادات مبهم ومخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .

8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد.

9) برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

10)در صورت مشاهده هرگونه تبانی در معامله مزایده باطل اعلام می گردد.

11) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

12) مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت ده روز می باشد.

نوبت چاپ اول:7/11/94

نوبت چاپ دوم:14/11/94

                                                                                                                                                                                 مقصود کفشنوچی-شهردار بناب

به گفته علیرضا احدی معاون شهرسازی شهرداری بناب،این معاونت در طول نه ماهه گذشته سال جاری تعداد 300 فقره پروانه ساختمانی صادر کرده است وی در ادامه خاطر نشان کرد:معاونت شهرسازی این شهرداری علاوه بر پروانه های صادره به تعداد 1600 مورد استعلامات پاسخ صادر کرده و تعداد 672 مورد پرونده در دبیرخانه ماده صد بدوی،280 فقره در دبیرخانه ماده صد تجدید نظر مطرح کرده که برای 14 مورد آن حکم تخریب و برای بقیه مجموعا 50 میلیارد ریال جریمه ماده صد صادر شده است
احدی در ادامه از صدور 1110 مورد اخطاریه کتبی و تشکیل 252 فقره پرونده در این خصوص خبر داد و گفت:در جهت مقابله با تخلفات ساختمانی 30 مورد جمع آوری مصالح ساختمانی صورت گرفته که در کنار این اقدامات 101 مورد فک پلمپ به مراجع ذی صلاح گزارش شده است
معاون شهرسازی شهرداری بناب در مورد ممیزی املاک شهر گفت:از کل 32000 پرونده شهر در شهرداری،16574 فقره آن ممیزی شده که در این اقدام تعداد4500 مورد تخلف و مازاد ساخت شناسایی شده است،وی در پایان ضمن دعوت شهروندان شریف به پرداخت عوارض خویش و استفاده از تخفیفات بسیار مطلوب شهرداری،بیان نمود:ما تعداد 50000 برگ قبض نوسازی و اصناف به سطح شهر پخش نموده ایم و از شهروندان عزیز انتظار داریم با پرداخت به موقع عوارض خویش یاریگر این شهرداری باشند
خبر:مدیریت روابط عمومی شهرداری بناب

محسن درخشان،مدیر مالی شهرداری بناب با بیان خبر بالا گفت:شهرداریها همه ساله موظف هستند بودجه سال بعد خود را تا پایان دی ماه تدوین و جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال دارند و شورای شهر نیز فرصت دارد بودجه دریافتی از شهرداری را تا پایان بهمن ماه برای تایید نهایی به فرمانداری ارسال و فرمانداری ها می باستی ظرف مدت 15 روز نسبت به تایید و یا عدم تایید بودجه مربوطه اقدام نمایند که بر همین اساس شهرداری بناب برابر نظر کارشناسان خویش،بودجه سال آینده را با مبلغ 289/013/000/000 ریال تدوین و به شورای اسلامی شهر بناب ارسال داشته است
در خصوص نحوه تدوین بودجه فوق لازم است به اطلاع عزیزان برسانم که بودجه تدوین شده بیشتر بودجه ای عملیاتی است که در واقع سعی گردیده پارامترهای مالی تعریف شده برای سرفصل های بودجه پارامترهایی کاذب نباشد و قابل وصول باشد و شهرداری بتواند با تکیه بر آن بودجه مورد نیاز خود را وصول نماید که این امر نیز مستلزم یک روش بودجه نویسی کارشناسی شده و مدیریت یافته و فنی می باشد که این نگرش بر روی بودجه سال آینده اعمال شده و امیدواریم با بکارگیری آن در سال آینده و وصول بودجه مورد نیاز در عمران و توسعه شهری و ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان شریف گام هایی اساسی برداریم
خبر:مدیریت روابط عمومی شهرداری بناب

طی حکمی از طرف کفشنوچی شهردار بناب آقای جلال خیری به عنوان جانشین معاونت خدمات شهری منصوب گردید که در ذیل متن حکم اشان چنین آمده است.

آقای جلال خیری

 سلام علیکم

   نظر به تجارب و سوابق قبلی و ارزنده جنابعالی در قسمتهای مختلف شهرداری علی الخصوص واحد خدمات شهری به موجب این ابلاغ شما را به عنوان جانشین معاونت خدمات شهری تعیین می نمایم امید است در انجام امورات محوله موفق و موید گردید.

مقصود کفشنوچی – شهردار بناب

کارکرد معاونت عمران واحد کارکرد پیمانکاران - مهندس اسدیان

1- نظارت بر اجرای سقف کاذب سالنها و سرویسهای بهداشتی توسط شرکت معماری بام آقای مشفقی.

2- نظارت بر اجرای تاسیسات مکانیکی( لوله کشی سردوگرم و سرویس های بهداشتی و موتورخانه) در عمارت شهرداری توسط شرکت تاسیسات گاز رسانی بناب آقای بیک محمدی وند.

3- حمل مصالح ساختمانی به طبقات کار شده عمارت شهرداری (سیمان،ماسه،گچ،کاشی کف،قرنیز).

4- نظارت بر اجرای تاسیسات برقی و نورپردازی ساختمان جدید شهرداری توسط پیمانکاری بلال نیازمند.

5- نظارت بر اجرای نقاشی عمارت شهرداری توسط پیمانکاری آقای امینی.

6- پی کنی و کابل گذاری، کابل اصلی برق ساختمان جدید شهرداری توسط اکیپ واحد عمران و خرید انشعابات برقی از اداره برق بناب و پیگیریهای مکرر جهت وصل انشعاب برق ساختمان شهرداری.

7- پی کنی و لوله گذاری خط اصلی انشعاب گاز و لوله کشی در داخل ساختمان جدید شهرداری توسط شرکت تاسیسات گاز رسانی بناب و خرید انشعابات گاز جهت استفاده در ساختمان و موتورخانه شهرداری.

معاونت عمران واحد آسفالت و لکه گیری مهندس خاشعی

1-زیرسازی و آسفالت ریزی پیاده رو مقابل اداره دارائی در کمربندی چمران- فرهنگیان 3 دانش 14

2- تسطیح و زیرسازی و شن ریزی محلات جنب مدرسه کوفه کمربندی چمران- دانش 13 فرهنگیان3 کوی بنفشه نیایش 17-شن ریزی محل حفاریهای فرهنگیان 2-آغداش جنب مسجد صاحب الزمان (ع) دربند حجت 2-خیابان پشت سپاه دربند روبروی ایثار 6- شن ریزی بادامی دربند صورستان- شن ریزی محل حفاری های بلوار شهریار-

3- بارگیری نخاله های حاصل از لکه گیری در داخل سطح شهر

4- همکاری در محوطه عمارت شهرداری جهت لوله گذاری و کابل گذاری.

5- همکاری با سامانه 137 شهرداری.

6- همکاری با خدمات شهری در لایروبی نهر خیابان کارگر- برف روبی و پاکسازی معابر داخل سطح شهر.

7- لکه گیری معابر اصلی داخل سطح شهر- قسمتی از مسیر اصلی کوی رسالت (محل حفاری)

کارکرد معاونت عمران واحد کارهای امانی ، عمرانی و کارکرد ماشین آلات - مهندس نجفی

1- شن ریزی بادامی بن بست های 2-4-6-8 و10 در محله حجت 15 آغداش- کوچه کوی بهداشت در دیزج جنوبی خانه های سازمانی بنیاد مسکن، خیابان منتهی به مدرسه آیت الله بنایی در کمربندی چمران کوچه همت 30 در کوی رسالت مبین 2و4 در اکبرآباد شمالی، کوچه جنت در خیابان فرهنگ، ضلع های شمالی و جنوبی پل اکبرآباد،خیابان پشت فرمانداری منتهی به پل اکبرآباد جنوبی حدوداً 1200 تن.

2-تسطیح و زیرسازی کوچه ضلع شرقی جنب آپارتمان ماهان کوچه معروف به شاهندژ در دیزج جنوبی بصیر 16 در پیام یک- محوطه هیئت تیر کمان تربیت بدنی در مجتمع ورزشی جنب پلیس راه، خیابان پشت فرمانداری تا چای کنار-زیرسازی پشت جداول ابتدای جاده زاوشت- خیابان کارگر شمالی دانش 13 در فرهنگیان 3 فردیس 20- زیرسازی خیابان کارگرجنوبی.

3- اجرای جفت جدول در ورودی محله جنت در خیابان فرهنگ بطول 12 متر.

4- پی کنی وهمکاری با پیمانکار شرکت ساری داغ بناب در جدول کشی میدان شرقی.

5-اجرای آبرو در کوچه روبه روی قطعات دانشگاه- پشت مدرسه عدالت در فرهنگیان 3- ادامه آبروی کوی گلشهر به اکبرآبادحدوداً بطول 420 متر.

6- اجرای دال بتنی و پوشش روی جوب در محله آغداش سه راهی کشتارگاه بطول 10متر.

7- اجرای منهول و دریچه های بازدید در خیابان کارگر جنوبی به تعداد 6 مورد.

8- برداشت، زیرسازی، شن ریزی وپخش بادامی جنب حمام حاج فتح الله و کوچه مشرف به آن.

9- همکاری با معاونت خدمات شهری جهت نمک پاشی معابر به همراه ماشین آلات و عوامل مربوطه و حمل نمک از دریاچه اورمیه به محل جایگاه.

10- تهیه دال بتنی در محل جایگاه ماشین آلات به تعداد 18 قالب با ابعاد 0.90*1.30

11- زیرسازی، شن ریزی، تسطیح میدان شرقی و با استفاده از ماشین آلات شهرداری و اکیپ امانی و خودروهای استیجاری.

12- شن ریزی در معدن قره قشون جهت دفن زباله 30سرویس.

13- جمع آوری نخاله از سطح شهر و حمل به معدن قره قشون 80 سرویس.

14- تهیه آبرو و جدول پیش ساخته با دستگاه در کارگاه تولید قطعات بتنی 3000 قالب.

15- نظارت و رسیدگی به نامه های مردمی در خصوص شن ریزی، اصلاح ورودی و غیره 48 مورد.

16- انجام برخی اصلاحات ، حمل مصالح و غیره در ساختمان عمارت شهرداری.

17- محوطه سازی در حیاط غربی دادگستری شهرستان بناب با اجرای تک جدول به متراژ 350متر، کف سازی به مساحت حدودا 200 متر و شن ریزی محوطه جهت زیرسازی آن حدودا 80 سرویس.

. معاونت عمران- واحد کارکرد پیمانکاران مهندس سیار

1- نظارت بر اجرای پروژه کف سازی (کانال وسطی) و دیوار ساحلی رود خانه قوبی چای (شرکت کیمیا راه ثمین).

2- تهیه صورت جلسات پروژه کف سازی (کانال وسطی)رودخانه قوبی چای شرکت کیمیا راه ثمین.

3- انجام مکاتبات اداری پروژه قوبی چای.

4- تهیه صورتجلسه پروژه کف سازی (کانال وسطی) صوفی چای شرکت آوند بنای سهند

5- رسیدگی به صورت وضعیت کارکرد شرکت کیمیا راه ثمین.

    کارکرد معاونت عمران -واحد حفاری - آقای ساعی پور                  

1- بازدید از سطح شهر و نظارت بر وضعیت معابر وحفاریها(24ساعته).

2- بازدید از محلهای استعلام شده و اعلام نظر و برآورد هزینه 43مورد.

3- بررسی مسیرهای درخواست شده جهت حفاری از ناحیه ادارات 16مورد

4- شناسایی وثبت حفاریهای مربوط به اتفاقات ادارات خدمات رسان 10 مورد.

5- کنترل و نظارت برنحوه پرکردن حفاریهای ترانشه وگل آب حفاریهای نقب12 مورد.

6- جلوگیری ازحفاریهای غیر قانونی و یا عدم رعایت اصول فنی 1 مورد.

7- هماهنگی با واحدهای زیرسازی وآسفالت درخصوص مرمت و بازسازی معابر عمومی 17 مورد.

8- همکاری با معاونت شهرسازی و درآمد در خصوص پیگیری مطالبات شهرداری ازادارات خدمات رسان4مورد.

9- همکاری باسامانه تلفنی137 درخصوص رفع مشکلات گزارش شده ازطرف شهروندان 3مورد.

10- جمع آوری صورت وضعیتهای 12 ماهه سال 93 اداره مخابرات و آب وفاضلاب و گاز- 3 مورد.

11-نظارت در اجرای کانال ها وجوب کشی های پیمانکارن درخصوص جابجایی تاسیسات ادارت خدمات رسان 12 مورد.

. معاونت عمران- واحد کارکرد پیمانکاران مهندس سید حاجی زاده

1- نظارت بر اجراو اتمام جدول گذاری در مسیر ورودی زاوشت به طول(219 متر) .

2- کنترل صورت وضعیت موقت شرکت ساری داغ بناب مربوط به پروژه های میدان شرقی و ورودی زاوشت.

3- شروع واتمام جدول گذاری طاهر 18 در دیزج جنوبی به طول(74متر)

4- نظارت بر اجرای پروژه حفاری و جدول گذاری دیزج جنوبی در مسیر شهید ثروت.

پیگیری مجدانه و دقیق پرونده های ماده صد اصناف و اماکن مسکونی سطح شهر با حضور و نظارت مستقیم دکتر مقصود کفشنوچی _شهردار بناب،برای بررسی و اخذ مطالبات کلان شهرداری بناب،که سالیان متمادی است راکد مانده و تاکنون هیچ اقدامی در جهت اجرایی سازی احکامی که از طرف اعضای محترم کمیسیون ماده صد در خصوص جرایم مستحدثات غیر قانونی صادر گردیده،اعمال نشده است.
به گفته ی کفشنوچی شهردار بناب،این پرونده ها که مربوط به سالهای قبل می باشد و با وجود مبالغ سنگین جریمه ماده صد موجود در آنها،که مراحل صدور حکم جریمه در مورد آنها از طریق اعضای محترم کمیسیون ماده اعمال شده ولی به انحا گوناگون و به دلایل مختلف راکد مانده و یا به دست فراموشی سپرده شده اند هم اکنون با هدف به جریان اندازی و اخذ مطالبات قانونی شهرداری بناب بی هیچ اغماضی بطور کاملا دقیق و کارشناسانه و نظارت شده در حال بررسی و استخراج بوده و در اولین فرصت برابر قوانین و مقررات نسبت اخذ این بدهیات توسط شهرداری و در صورت نیاز مراجع محترم قانونی اقدام خواهد شد
خبر:مدیریت روابط عمومی شهرداری بناب

مقصود کفشنوچی _شهردار بناب:
دانشگاه جامع علمی_کاربردی شهرداری بناب از ترم آینده در هفت رشته جدید دانشجو خواهد پذیرفت
به دنبال راه اندازي دانشگاه جامع علمی_کاربردی شهرداری بناب از اول سال تحصیلی 1394،در حال حاضر در این دانشگاه تعداد 12 نفر دانشجوی آقا در رشته امداد و نجات مشغول به تحصیل هستند که به گفته مقصود کفشنوچی شهردار بناب،این مرکز دانشگاهی از ترم آینده با افزایش رشته های تحصیلی مورد نیاز،در هفت رشته دانشگاهی شامل:1_مدیریت عملیات اطفا حریق2_مدیریت امداد و نجات 3_کاردانی امداد و نجات4_کاردانی حسابداری مالی5_کاردانی حقوق ثبتی6_کاردانی حقوق اصناف و مدیریت بازرگانی7_مدیریت امور اداری((ویژه شاغلین و کارمندان))دانشجو جذب خواهد نمود که امیدواریم با استقبال اهالی علم پرور و فرهنگ دوست شهرستان بناب با توسعه علمی_عمرانی، این مرکز دانشگاهی را  که از دستاوردهای بسیار ارزنده مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری بناب در سال 1394 می باشدبه یکی از جامع ترین مراکز علمی در سطح استان تبدیل نماییم
لازم به ذکر است هم اکنون دانشگاه جامع علمی _کاربردی شهرداری بناب در محل ساختمان سابق معاونت خدمات شهری شهرداری بناب،واقع در خیابان شهید باهنر،میدان تره بار و خشکبار،روبروی اداره دارایی برگزار می گردد
روابط عمومی شهرداری بناب

گروه نقشه برداری شهرداری بناب که مسئولیت تهیه و ترسیم نقشه های دقیق – کنترل طرحهاو پروژه های عمرانی-پیاده سازی پروژه های شهری- نقشه های مساحی- خط پروژه ها- توپوگرافی-پروفیلهای طولی و عرضی- کد ارتفاعی- طراحی- اعلام بر و کف و ... رابه عهده دارد وبه کلیه معاونتها و واحدهای شهرداری (عمران- خدمات شهری – املاک – شهرسازی و ...) ارائه خدمت می نماید .

اهم عملکردهای واحد نقشه برداری در 8 ماهه اول 94 به شرح ذیل می باشد:

طراحی طرح توسعه 12 متری معابر دیزج جنوبی برابر ضوابط شهرسازی ( از محور 6 متر) برای کلیه مسیرهایی که شامل ضوابط فوق می شوند.

ممیزی املاک دیزج جنوبی واقع درطرح توسعه 12 متری بامشخص کردن عرصه و اعیانی

پیاده سازی خط پروژه طرح توسعه برای کلیه املاک در محل جهت اجرای طرح توسعه

مطالعه و توپوگرافی کلیه مسیرهای دیزج جنوبی جهت هدایت آبهای سطحی و اجرای جداول

توپوگرافی محل احداث میدان شرقی بناب و تهیه و ترسیم پروفیلهای طولی و عرضی جهت مشخص کردن جهت و در صد شیب

میخ کوبی محل اجرای جداول میدان شرقی بناب به همراه کدارتفاعی جداول

طراحی اولیه محل احداث میدان ورودی شهرک فرهنگ

توپوگرافی محل احداث میدان شهرک فرهنگ و خیابان 20 متری منتهی به آن و تهیه پروفیلهای طولی و عرضی جهت تعیین جهت و درصد شیب مسیر

مطالعه توپوگرافی مسیر بلوار ولایت( حدفاصل میدان استاندارد و میدان امام علی(ع) و تهیه پروفیلهای طولی و عرضی

10-طراحی و ساماندهی بلوار ولایت با هدف حذف کندروهای طرفین جاده واجرای رفوژ وسط جاده و اجرای باند دوچرخه و پیاده رو در طرفین جاده

11-توپوگرافی بلوار شهریار و مسیر منتهی به قوبی چای به همراه تهیه پروفیلهای طولی و عرضی جهت طراحی مسیر هدایت آب های سطحی.

12- اصلاح هندسی میدان خانم باغی جهت رفع مشکلات ترافیکی میدان

سایر عملکردهای این واحد:

میخ کوبی قطعات تفکیک 65 قطعه- پیاده سازی خط پروژه املاک واقع در مسیر خیابان 85 مورد

برداشت و ممیزی املاک واقع در خط پروژه واعلام مقدار اصابتی و باقی مانده 240 مورد

مطالعه و توپوگرافی مسیر جهت اصلاح یا اجرای جداول همراه با پروفیلهای طولی وعرضی 40 مورد – شیب بندی – معابر و محلات شهر جهت هدایت آبهای سطحی 46 مورد

پیاده سازی خط پروژه مسیر جداول وکد مسیر 50 مورد

اعلام بر و کف برای احداث ساختمان 60 مورد

واحد نقشه براری شهرداری بناب به دلیل داشتن اطلاعات دقیق ازنقشه ها ، طرحها و پروژه های اجرای شهری یکی از واحدهای مهم شهرداری می باشد وباتوجه به داشتن اطلاعات ، نقشه های دقیق و نیروهای متخصص آماده ارائه طرحها و پیشنهادات در جهت عمران وآبادانی شهر                             می باشد%ن/94/1576 مه/

ملاپور- مسئول نقشه برداری

با توجه به فرا رسیدن فصل هرس زمستانه درختان فضای سبز شهرداری بناب اقدام به هرس درختان کوی شهرداری ، کوی ایثارگران ، بلوار بعثت و درختان محلات و بلوارهای سطح شهر با رعایت نکات فنی و انجام عملیات هرس بدون ورود کمترین آسیب به درختان و رعایت نکات ذیل نموده که شامل :

  • حذف شاخه های مزاحم ، خشک ، آفت زده و شکسته جهت حفظ و تامین سلامت درختان
  • ایحاد شرایط مناسب جهت ورود نور و هوا به درون شاخه ها و پراکندگی مناسب نقاط متراکم به منظور زیبایی درخت
  • فرم دهی و ایجاد تعادل بین شاخه و ریشه
  • جوان ساختن درختان از طریق حذف شاخه های پیر و وادار کردن درخت به تولید شاخه های جدید
  • محدود کردن رشد و کوتاه ساختن ارتفاع درختان جهت تسهیل در عملیاتی از قبیل سمپاشی و ...
  • جلوگیری ار شکستن شاخه های درختان در مواقع تند بادها و طوفان

در پایان از همشهریان عزیز تقاضا می شود جهت انجام هرگونه هرس درختان درخواست خود را به واحد فضای سبز در معاونت خدمات شهری واقع در عمارت شهرداری بناب ارائه نمایند و از هرگونه هرس خود سرانه و بدون مجوز خوداری نمایند ، ضمنا" واحد فضای سبز شهرداری آمادگی خود را جهت ارائه مشاوره های فنی و نظارت در خصوص امور فضای سبز و در این فصل ( هرس درختان ) به شهروندان اعلام می دارد.

 

به دنبال عقد قرارداد 2.500.000.000 ریالی در شش ماهه اول و 2.000.000.000 ریالی درشش ماهه دوم سال جاری شهرداری برای ادامه پروژه عملیات بهسازی و ساماندهی صوفی چای، در مرحله اول میزان 2500 متر مربع (با250 متر طول و 10 متر عرض) ومرحله دوم 500 متر مربع (با 50 متر طول و 10 متر عرض) مجموعاً 3000 متر مربع عملیات عمرانی صورت گرفته است که البته در جریان اجرای مرحله دوم قرارداد با توجه به فرا رسیدن فصل بارندگی و جاری شدن آب در مسیر پروژه، فقط قسمتی از قرارداد مرحله دوم اجرایی شده و هنوز عملیات عمرانی مرتبط با قرارداد 2.000.000.000 ریالی به اتمام نرسیده است 

       خبر:غلامرضا امامعلی زاده-مدیرروابط عمومی

صفحه9 از40

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت