امروز: چهارشنب 01 آذر 1396 برابر با 22 نوامبر 2017

موضوعات داغ

بایگانی (558)

بایگانی

شهرداري بناب به استناد بند 3 صورتجلسه مورخه 25/01/95 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 95 خرید و پخش آسفالت در ضلع جنوبی ثسطح شهر بناب را از طریق آگهی مناقصه براساس فهرست بهاء سال 94 رشته راه و باند و فرودگاه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی با پایه 5 به شرکتهای واجد شرایط واگذار نمايد.متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط ، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 26/02/95 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مناقصه ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز یکثشنبه مورخه 26/02/95 راس ساعت 17:30 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

ردیف

عنوان مناقصه

محل اجراء

مبلغ مناقصه

رتبه بندی لازم شرکتها برای شرکت در مناقصه

5% سپرده شرکت در مناقصه

1

خرید و پخش آسفالت

ضلع جنوبی سطح شهر

10.000.000.000

راه و باند و فرودگاه پایه 5

500.000.000 ریال

1)كليه كسورات قانوني اعم از (بیمه و مالیات) ونیز ارزش افزوده به عهده پیمانکار می باشد

2)شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)متقاضيان مي بايستي 5% مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

5)سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد.

6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

7)به پيشنهادات قلم خورده ومبهم و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .

8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد.

9)در صورت مشاهده هرگونه تبانی در معامله مناقصه باطل اعلام می گردد.

10) مقدار 10% پیمان به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.

11) برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

12) سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت چاپ اول:08/02/95

نوبت چاپ دوم: 15/02/95

مقصود کفشنوچی-شهردار بناب

شهرداري بناب به استناد بند 2 صورتجلسه مورخه 17/01/95 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 95 اجرای آبرو و اصلاح ورودی معابر سطح شهر را از طریق آگهی مناقصه بصورت دستمزدی به شرکت های واجد شرایط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 26/02/95 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مناقصه ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز یکشنبه مورخه 26/02/95 راس ساعت 18 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد .

ردیف

عنوان مناقصه

محل اجراء

مبلغ مناقصه

رتبه بندی لازم شرکتها برای شرکت در مناقصه

5% سپرده شرکت در مناقصه

1

اجرای آبرو و اصلاح ورودی معابر

     سطح شهر بناب

1.000.000.000

راه و باند پایه 5

50.000.000 ریال

1)كليه كسورات قانوني (اعم از بیمه و مالیات) و نیز ارزش افزوده بر عهده برنده مناقصه می باشد.

2)شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)متقاضيان مي بايستي 5% مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

5)سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

7)به پيشنهادات قلم خورده ومبهم و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد.

9)در صورت مشاهده هرگونه تبانی در معامله مناقصه باطل اعلام می گردد.

10) برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.

12)سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت چاپ اول: 08/02/95

نوبت چاپ دوم: 15/02/95

مقصود کفشنوچی-شهردار بناب

شهرداري بناب به استناد بند 3 صورتجلسه مورخه 17/01/95 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 95 زیرسازی محلات و نوارهای حفاری سطح شهر و آماده سازی برای آسفالترا از طریق آگهی مناقصه بصورت دستمزدی به شرکت های واجد شرایط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 26/02/95 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مناقصه ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز یکشنبه مورخه 26/02/95 راس ساعت 18 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد .

ردیف

عنوان مناقصه

محل اجراء

مبلغ مناقصه

رتبه بندی لازم شرکتها برای شرکت در مناقصه

5% سپرده شرکت در مناقصه

1

زیرسازی محلات و نوارهای حفاری سطح شهر و آماده سازی برای آسفالت

سطح شهر بناب

1.000.000.000

راه و باند پایه 5

50.000.000 ریال

1)كليه كسورات قانوني (اعم از بیمه و مالیات) و نیز ارزش افزوده بر عهده برنده مناقصه می باشد.

2)شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)متقاضيان مي بايستي 5% مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

5)سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

7)به پيشنهادات قلم خورده ومبهم و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد.

9)در صورت مشاهده هرگونه تبانی در معامله مناقصه باطل اعلام می گردد.

10) برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.

11)سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت چاپ اول: 08/02/95

نوبت چاپ دوم: 15/02/95

مقصود کفشنوچی-شهردار بناب

دوشنبه, 13 ارديبهشت 1395 13:00

احداث غرفه های میدان دواب

نوشته شده توسط

شهرداري بناب به استناد بند 1صورتجلسه مورخه 31/01/95 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 95 احداث غرفه های میدان دواب را از طریق آگهی مناقصه براساس فهرست بهاء سال 94 رشته ابنیه با پایه 5 به شرکتهای واجد شرایط واگذار نمايد.متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط ، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 22/02/95 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مناقصه ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز چهارشنبه مورخه 22/02/95 راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

ردیف

عنوان مناقصه

محل اجراء

مبلغ مناقصه

رتبه بندی لازم شرکتها برای شرکت در مناقصه

5% سپرده شرکت در مناقصه

1

احداث غرفه

میدان دواب

1.000.000.000

ابنیه پایه 5

50.000.000ریال

          

سلام بر تو که نگاههایت سایبان لحظات معرفتم شد برای درک معنای واقعی هستی،وقتی که مهر تابان آموزه هایت بر پیکره ی جانم می نشست جوانه زدن خویش را به شوق رسیدن به حضور حضرت خورشید حس می کردم،تو یادم دادی که در یادم بماند رسیدن به تعالی بی مهر معلم و عروج به اوج حکمت بدون پند حکیم امکان پذیر نیست،می اندیشم چگونه عشق را در وجودم به ودیعه نهادی که راز چشمان مهربانت فراموشم نمی شود و موسیقی زیبای صدایت در اندرونم خاموشی نمی گزیند من با صدای گریه هر کودکی که پا به گذرگاه هستی میگذارد در توانایی داستانم قدرت تو را حس می کنم و ایمان می آورد به تاثیر کلامت در بند بند وجودم ...
استاد! تو به من آموختی طبیب  دردمندان باشم و حبیب تنها ماندگان عرصه گاه هستی تو سرمایه علمت را به پایم ریختی تا در آشفتگی سایه آرامش و در تاریکی شب مایه آسایش بیچارگان و دردمندان باشم اکنون به پاس اخلاصی که برایم آموختی و به حرمت حکمتی که برای شناخت دنیای پیچیده تن آدمی عطایم کردی و مسیر روشن خودشناسی را برای وصل به اصل حقیقت پیش پایم نهادی بر آستانه  عشقت سر ارادت فرود می آورم و با تمام خرد و دانایی که از تو به ارث برده ام ستایشت می کنم و از خداوند حکمت و دانایی و عشق،حکمت متعالیه را برایت آرزو می کنم و با تمام احساسم در حریم امن چشمانت باعشق می گویم:استادم روزت زیبا،عمرت مستدام و زندگیت به کام....
مقصود کفشنوچی
شهردار بناب

دوست عزیز زحمت کشم:
پینه های دستانت را دوست دارم و در مصومیت نگاه های آرام ات زاده می شوم،وقتی تو می خندی انگاری تمام شادی دنیا در وجودم جاری می شود،با دیدن اراده ات جانی دوباره می گیرم و با موسیقی قدم هایت در مسیر پیاده روها وقتی که شبانه می کوشی تا همنوعان وهمشهریان ات در فردایی تازه تمیز نفس بکشند امید به فرداها را زندگی می کنم .تو چه قدر بزرگ و نامحدودی که پیامبری عظیم الشان بوسه بر دستانت می زند و من چه سعادت مندم که امروز هایم را هم نفس و هم گام و هم صدا با تو سپری می کنم اگر تو نباشی هیچ کاری به سر منزل مقصود نمی رسد تو کار می کنی تا بار دنیا بر دوش دیگران سنگینی نکند با تمام احترامم لطافت پینه های دستان نستوه ات را بوسه می زنم و سر ارادت و سپاس در حریم ات فرود می آورم و هم نوا با درخت و دشت و پرنده در یازدهمین روز اردیبهشتی دیگر روزت را به مبارکباد می نشینم و با تقدیم ناب ترین سلام ها و سپاس ها و خسته نباشید های خویش،ضمن آرزوی صحت وجود برای جمیع زحمت کشان و کارگران عزیز،بازوان صنعت ،تلاش ، توسعه عمران و خدمات و شما دوست عزیزم،توفیقات روز افزون تان را از درگاه حضرت احدیت خواهانم
مقصود کفشنوچی
شهردار بناب

مراسم گرامی داشت سالروز تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا و روزجهانی کار و کارگر بطور هم زمان عصر روز پنج شنبه 9 اردیبهشت در محل مجتمع فرهنگی اداره ارشاد اسلامی با همت شهرداری بناب برگزار گردید در این مراسم که با حضور کارگران ، کارکنان ،معاونت های شهرداری،جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر بناب،رییس اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی و معاون فرماندار اجرا می شد ابتدا مقصود کفشنوچی شهردار بناب به تبیین جایگاه شوراها در مدیریت شهری و تاثیر آنها در عمران و توسعه شهری و بیان ارزش ویژه کارگران و حرمت اجتماعی آنان پرداخته با مبارک شمردن سه پدیده مهم روز شورا،روز کارگر و روز معلم در تقویم ملل و سال شمار ملی ایرانی از خدمات مجموعه شورایی شهر بناب و همدلی های آنان و همچنین تلاش های بی وقفه کارگران به عنوان جهادگران عرصه های سازندگی و معلمان تلاشگران میدان فرهنگ و دانش و معرفت سپاس و قدردانی نمود
بعد از سخنان شهردار بناب،مالک فردوسی معاون اداری_مالی شهرداری بناب به ارائه گزارش وضعیت مالی شهرداری پرداخت و خواستار همکاری بیشتر پرسنل شاغل در این سازمان برای بهبود اوضاع مالی آن شد و اظهار داشت امیدواریم با مساعدت و ارشادات اعضای محترم شورای اسلامی شهر و تلاشهای شما عزیزان گامهای تاثیر گذاری را در جهت ارائه خدمات بهینه برداریم.در ادامه مراسم علی اصغر رحیم زاده رییس شورای اسلامی شهر بناب نیز در طی سخنانی از کارگران و کارکنان شهرداری قدردانی بعمل آورده به تبیین جایگاه کارگر در منابع اسلامی پرداخت
رحیم زاده در قسمتی از سخنان خود بیان داشت مجموعه شورای اسلامی شهر بناب به طور یک دست و متحد خود را همانند یک خدمت گذار در کنار شما عزیزان شاغل در شهرداری بناب حس می کند و به عنوان پشتیبانی همیشگی به دنبال تامین آرامش روحی و روانی شما زحمت کشان است و اعتقاد دارد آرامش خاطر مجموعه پرسنلی شهرداری زمینه ای برای ارائه خدمات بهینه خواهد بود که نتیجه مثبت این خدمات بهینه متوجه شهروندان شریف بناب خواهد شد بعد از سخنان رییس شورای اسلامی شهر بناب،اجرای کنسرت موسیقی آی ایشیقی توسط هنرمندان گروه ملک بناب،اجرای مسابقه بهترین جمله در مورد مقام شامخ کارگران،معلمان و شورا،قرعه کشی جایزه نقدی برای حاضرین در مراسم،تجلیل از دوازده نفر از کارگران نمونه شهرداری و ده نفر از بازنشستگان این سازمان از جمله برنامه هایی بود که در این مراسم اجرا شد.
خبر:مدیریت روابط عمومی شهرداری بناب

 

 

     به شکوفه نشستن درخت تنومند شورایی در سرزمین عزیزمان ایران همزمان با شکوفایی بهار جان بخش طبیعت  سایبانی امن و مطمئن شد برای آنهایی که با استفاده از فکر و خرد جمعی در مسیر تعالی و پیشرفت و آسایش  عمومی در حرکت بودندو پشتوانه ای محکم شد برای بکارگیری شعور و اندیشه اجتماعی و بهره مندی از حضور صاحب نظرانی که منتخبان افکار  عمومی  بودند 

 که این اتفاق بسیار مهم و شایسته با ثبت نهم اردیبهشت به نام سالروز تشکیل شوراهای اسلامی شهرو روستادر تقویم  وزین و  تاریخ   زرین سرزمین  عزیزمان  ایران  به  وقوع پیوست  که  اینجانب  با  تقدیم گرم ترین  سلام  های  خویش این روز پربرکت را خدمت تمامی زحمت کشان مجموعه شورایی کشور به ویژه جمیع تلاشگران عزیز در شوراهای اسلامی شهر و روستاب شهرستان بناب و منطقه از صمیم دل تبریک عرض نموده ،ضمن قدردانی از تلاش ها و زحمات خداپسندانه و خالصانه تمام عزیزان توفیقات روز انزون شان را ازدرگاه حضرت احدیت مسئلت دارم

مقصود کفشنوچی- شهردار بناب

 شهرداري بناب به استناد بند 5 صورتجلسه مورخه 25/01/94  و بند 1 صورتجلسه مورخه 19/10/94 و بند 1 صورتجلسه مورخه 22/12/94  شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد غرفه های مشروحه ذیل را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده با شرایط زیر از تاریخ تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 31/01/95 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز سه شنبه مورخه 31/01/95 راس ساعت 14:30در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد./.

 

ردیف

فعالیت مصوب غرفه

آدرس غرفه

مبلغ پایه اجاره بهای  هر غرفه

مبلغ  سپرده شرکت در مزایده هرغرفه

1

غرفه خواربار و میوه فروشی شمار ه 1

جنب سپاه پاسداران

1.000.000 ریال

2.500.000 ریال

2

غرفه خواربار و میوه فروشی شمار ه 2

جنب سپاه پاسداران

1.000.000 ریال

2.500.000 ریال

3

غرفه خواربار و میوه فروشی شمار ه 3

جنب سپاه پاسداران

1.000.000 ریال

2.500.000 ریال

4

غرفه خواربار و میوه فروشی شمار ه 4

جنب سپاه پاسداران

1.000.000 ریال

2.500.000 ریال

5

غرفه خواربار و میوه فروشی شمار ه 5

جنب سپاه پاسداران

1.000.000 ریال

2.500.000 ریال

6

غرفه خواربار و میوه فروشی شمار ه 6

جنب سپاه پاسداران

1.000.000 ریال

2.500.000 ریال

7

غرفه خواربار و میوه فروشی شمار ه 7

جنب سپاه پاسداران

1.000.000 ریال

2.500.000 ریال

8

غرفه خواربار و میوه فروشی شمار ه 8

جنب سپاه پاسداران

1.000.000 ریال

2.500.000 ریال

9

غرفه خواربار و میوه فروشی شمار ه 9

جنب سپاه پاسداران

1.000.000 ریال

2.500.000 ریال

10

غرفه خواربار و میوه فروشی شماره 3

خیابان بهشتی میدان غدیر

500.000 ریال

2.000.000 ریال

11

غرفه خواربار و میوه فروشی شماره 4

خیابان بهشتی میدان غدیر

500.000 ریال

2.000.000 ریال

12

غرفه خواربار و میوه فروشی شماره 5

خیابان بهشتی میدان غدیر

500.000 ریال

2.000.000 ریال

13

غرفه خواربارفروشی

خیابان امام روبروی پاساژ کشفی

10.000.000 ریال

2.500.000 ریال

14

غرفه خواربارفروشی شماره 2

میدان امام علی (ع)

25.000.000 ریال

15.000.000 ریال

15

غرفه ساندویچی و آبمیوه فروشی

پارک فدک

50.000.000ريال ( شش ماهه)

5.000.000 ریال

16

غرفه خواربار فروشی و بستنی فروشی

پارک فدک

100.000.000 ریال(شش ماهه)

5.000.000 ریال

17

غرفه خواربار فروشی به تعداد 3 غرفه

پارک ملت

20.000.000 ريال ( شش ماهه )

2.000.000 ریال

18

غرفه خواربار فروشی

پارک وحدت

20.000.000 ريال ( شش ماهه )

2.000.000 ریال

19

غرفه خواربار فروشی

گردشگری قره قشون

10.000.000 ريال ( شش ماهه )

2.000.000 ریال

20

غرفه خواربار فروشی

پارک کوثر

10.000.000 ريال ( شش ماهه)

1.500.000 ریال

شرایط:

1)پرداخت مبالغ كليه كسورات قانوني اعم از (بیمه و مالیات) ونیز ارزش افزوده به عهده مستاجر می باشد

2)شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)متقاضيان مي بايستي 5% مبلغ مزایده را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده مي باشد.

5)سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد.

6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

7)به پيشنهادات مبهم ومخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .

8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد.

9) برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

10)در صورت مشاهده هرگونه تبانی در معامله مزایده باطل اعلام می گردد.

11) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

12) مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت ده روز می باشد.

نوبت چاپ اول:15/01/95

نوبت چاپ دوم:22/01/95

                                                                                                                                                                                 مقصود کفشنوچی-شهردار بناب

شهرداري بناب به استناد بند 2 صورتجلسه مورخه 05/11/94 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 94 مطالعه و طراحی مرحله اول جمع آوری و هدایت آب های سطحی شهر بنابرا از طریق آگهی مناقصه به شرکتهای واجد شرایط  واگذار نمايد.متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط ، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 04/02/95  بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مناقصه ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز یکشنبه مورخه  05/02/94 راس ساعت 18 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد 

ردیف

عنوان مناقصه

محل اجراء

مبلغ مناقصه(ریال)

رتبه بندی لازم شرکتها برای شرکت در مناقصه

5% سپرده شرکت در مناقصه

1

مطالعه و طراحی جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر بناب(صفر و یک)

محدوده خدمات شهری (حدودا" 1200 هکتار)

1.500.000.000

آبیاری و زهکشی، شبکه انتقال آب و فاضلاب پایه یک

75.000.000 ریال

1)كليه كسورات قانوني (اعم از بیمه و مالیات) و نیز ارزش افزوده بر عهده برنده مناقصه می باشد.

2)شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)متقاضيان مي بايستي 5% مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

5)سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

7)به پيشنهادات قلم خورده ومبهم و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .

8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد.

9)در صورت مشاهده هرگونه تبانی در معامله مناقصه باطل اعلام می گردد.

10)برای پروژه فوق هیچگونه تعدیلی در نظر گرفته نخواهد شد.

11) برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.

12)سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

13) مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت ده روز می باشد.

نوبت چاپ اول: 17/01/95

نوبت چاپ دوم: 24/01/95

مقصود کفشنوچی-شهردار بناب

صفحه7 از40

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت