امروز: پنج شنبه 29 شهریور 1397 برابر با 20 سبتامبر 2018

موضوعات داغ

انتخاب سردبیر

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بناب

روابط عمومی

شهرداری بناب به استناد بند 2 صورتجلسه مورخه 96/12/27 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 97 اجرای پروژه جدول گذاری سطح شهر بناب را از طریق آگهی مناقصه براساس فهرست بهای سال 96 رشته راه و باند به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 97/02/02 به صورت سربسته در سه پاکت شامل: ( الف- فیش واریزی ، ب- اسناد مناقصه، ج- پیشنهادات رسیده روز یکشنبه مورخه 97/02/02 راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند شد.

 

ردیف

عنوان مناقضه

محل اجرا

مبلغ مناقصه(ریال)

رتبه بندی لازم شرکتها برای شرکت مناقصه

5 درصد سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

مدت انجام پروژه

1

جدول گذاری سطح شهر

سطح شهر

1600000000

راه و باند پایه 5

80000000

شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد

 

1- کلیه کسور قانونی اعم از (بیمه و مالیات) برعهده برنده مناقصه می باشد.

2- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

3- متقاضیان می بایستی 5 درصد مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده به حساب 3100003221003 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی بناب واریز و ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.

4- کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه و سطح شهر برعهده برنده مناقصه می باشد.

5- سپرده نفرات اول و دوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه وعقدقرارداد مسترد نخواهد شدو هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

6- پس از اتمام مهلت مقرر هیچگونه تقاضایی مورد قبول نخواهد شد.

7- به پیشنهادات قلم خورده و مبهم، مدارک ناقص و فاقد سپرده ترتیب اثر داده  نخواهد شد.

8- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد.

9- در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مناقصه باطل اعلام می گردد.

10- مقدار 10 درصد پیمان به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.

11- برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید. در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

12- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

تاریخ انتشارنوبت اول: 97/01/16

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/01/23

خ ش: 97/01/16                   

                                                                                                                                                                                                         نادر داوودی- شهردار بناب

 

شهرداری بناب به استناد بند 20 صورتجلسه مورخه 96/12/27 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 97 زیرسازی کوچه ها و نوارهای حفاری سطح شهر، آماده ستزی برای آسفالت را از طریق آگهی مناقصه عمومی به صورت دستمزدی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 97/02/02 به صورت سربسته در سه پاکت شامل: ( الف- فیش واریزی ، ب- اسناد مناقصه، ج- پیشنهادات رسیده روز یکشنبه مورخه 97/02/02 راس ساعت 16 در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند شد.

مدت انجام پروزه

5 درصد سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مبلغ مناقصه( ریال)

محل اجرا

عنوان مناقصه

ردیف

شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد

75000000

1500000000

سطح شهر بناب

زیرسازی کوچه ها و نوارهای حفاری سطح شهر،آماده سازی برای آسفالت

1

1- کلیه کسور قانونی اعم از (بیمه و مالیات) برعهده برنده مناقصه می باشد.

2- شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

3- متقاضیان می بایستی 5 درصد مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده به حساب 3100003221003 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی بناب واریز و ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.

4- کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه و سطح شهر برعهده برنده مناقصه می باشد.

5- سپرده نفرات اول و دوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه وعقدقرارداد مسترد نخواهد شدو هرگاه حاضر بهانعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

6- پس از اتمام مهلت مقرر هیچگونه تقاضایی مورد قبول نخواهد شد.

7- به پیشنهادات قلم خورده و مبهم، مدارک ناقص و فاقد سپرده ترتیب اثر داده  نخواهد شد.

8- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد.

9- در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مناقصه باطل اعلام می گردد.

10- برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید. در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

11- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

تاریخ انتشارنوبت اول: 97/01/16

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/01/23

خ ش: 97/01/16                   

                                                                                                                                                                                                         نادر داوودی- شهردار بناب

 به گزارش روابط عمومی شهرداری بناب، دومین جلسه کمیته در آمدی شهرداری بناب ، با هدف راهکار یابی برای حل مشکل مالی درآمدی و مالی شهرداری بناب برگزار شد.

دومین جلسه کمیته درآمدی شهرداری بناب با حضور کارشناسان این سازمان و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر بناب در محل اتاق جلسه شهرداری تشکیل و در این جلسه اعضا به بحث در خصوص مصوبات جلسه قبل و همچنین بدهی سازمانهای خدمات رسان به شهرداری پرداختند.

صفحه1 از4
  • قوانین و نشریات
  • شهرداری الکترونیک
  • آخرین نظرات

خبرنامه الکترونیکی شهرداری

بایگانی اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت