امروز: چهارشنب 04 خرداد 1401 برابر با 25 می 2022

((آگهی مزایده مرحله دوم نوبت اول))/ مسکونی

پنج شنبه, 08 اسفند 1398 01:27 نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(0 رای)

شهرداري بناب به استناد بند 2 صورتجلسه مورخه 30/10/98 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد املاک مندرج در جدول ذیل را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی با شرایط زیر به فروش برساند. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 12/12/98 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادات رسيده روز دوشنبه مورخه 12/12/98 راس ساعت 14:30 در دفترشهرداري باز و قرائت خواهد شد%
 
ردیف    مساحت (مترمربع)    کاربری    نشانی ملک    قیمت پایه هر متر مربع (ریال)    سپرده شرکت درمزایده(ریال)       
1    200    مسکونی    کوی فرهنگیان 4 ، قطعه شماره 2 تفکیکی از پلاک 18501/1    14.000.000    142.000.000       
2    04/200    مسکونی    کوی فرهنگیان 4 ، قطعه شماره 3تفکیکی از پلاک 18501/1    15.000.000    151.000.000       
3    200    مسکونی    کوی فرهنگیان 4 ، قطعه شماره 4تفکیکی از پلاک 18501/1    15.000.000    152.000.000       
4    62/181    مسکونی    کوی فرهنگیان 4 ، قطعه شماره 5تفکیکی از پلاک 18501/1    15.000.000    138.000.000       
5    78/181    مسکونی    کوی فرهنگیان 4 ، قطعه شماره 6تفکیکی از پلاک 18501/1    15.000.000    140.000.000       
6    42/182    مسکونی    کوی فرهنگیان 4 ، قطعه شماره 7 تفکیکی از پلاک 18501/1    14.000.000    130.000.000    
شرایط:
1)كليه هزينه هاي درج آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده مي باشد.
2)متقاضيان مي بايستي مبلغ سپرده شرکت در مزایده(مندرج در جدول فوق) را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري بناب نزد بانك ملي با اخذ فیش از امور مالی شهرداری واریز نموده و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.
3)شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
4) سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزایده مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .
5) به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6)رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.
7)پس از اتمام مهلت مقرره هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد.
8)مدت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آخرین آگهی به مدت 10 روز می باشد.
9)در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مزایده باطل اعلام می گردد.
10) برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به پرداخت وجه نقد و تسویه حساب کامل اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات به نفر دوم ابلاغ(اعلام برندگی) خواهد شد.
11) سایراطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

3723 بازدید آخرین بار تغییر یافته پنج شنبه, 08 اسفند 1398 06:21

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید