بایگانی (1560)

بایگانی

 شهردار بناب گفت: شهرستان بناب دارای پتانسیل های قوی و توانمند برای توسعه و پیشرفت بوده و به دلیل وجود سرمایه گذاران مطرح در این شهرستان و علاقمندی ایشان به توسعه و عمران منطقه ،  نشست های متعددی در کمیته اقتصادی و درآمدی شهرداری بناب با حضور کارشناسان این شهرداری ، اعضای شورای اسلامی شهر و بعضی از مدیران قبلی شهرستان برگزار گردید.

مسعود برزگر جلالی افزود: با هدف ایجاد زیرساخت های لازم و زمینه های تاثیر گذار سرمایه گذاری برای عمران و آبادانی منطقه و تسریع در رسیدن بناب به افق توسعه توانستیم نسبت به تاسیس شرکت توسعه ، عمران و سرمایه گذاری شهرستان بناب با حضور یازده نفر از سرمایه گذاران و صاحبان فکر در امور اقتصادی و سرمایه گذاری و مدیران ارشد شهرستان به عنوان هیات موسس اقدام نمائیم.

شهردار بناب اظهار ابراز امیدواری کرد که این حرکت ، عامل موثری در شکوفایی عمرانی ، اقتصادی منطقه باشد.

گفتنی است آقایان :محمد باقری بنابی – نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، ولی اله فرج الهی – فرماندار بناب، رسول رهبرفام – رئیس شورای اسلامی شهر بناب، مصطفی برزگران- رئیس شورای اسلامی شهرستان بناب، مسعود برزرگرجلالی- شهرداربناب، رسول صدیقی بنابی، محسن رحیمیان، محمدرضا زنوزی، جواد فشنگچی، رضا طبیبی و کاظم خلیلیان هیات موسس این شرکت را تشکیل می دهند.

روابط عمومی شهرداری بناب

 مسعود برزگر جلالی شهردار بناب درآیین معارفه معاون جدید اداریمالی شهرداری بناب و تودیع آقایمالک فردوسی معاونت اداری – مالیقبلی شهرداری که با حفظ سمت مدیرعاملی سازمان اتوبوس رانی  ومدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرستان بناب،از زمان انتخاب آقایبرزگر جلالی به سمت شهرداربناب،در این پست نیز خدمت می کردبا بیان این نکته که ، با توجه بهاین که  تصمیم بر این شده بودمعاونت اداری – مالی شهرداری رایک نفر عهده دار شود و مدیر عاملیسازمان اتوبوس رانی  و مدیریت حملو نقل بار و مسافر شهرستان بناب رایک فرد دیگر،لذا با طرح این تصمیمآقای  فردوسی خودشان خواستار شدند بهسمت قبلی خویش برگردند که ما پس ازبررسی جوانب امر و با اعتقاد براینکه هریک از کارکنان شهرداریبناب توان اداره یک نهاد و یاسازمان را تا سطح شهردار شدن دارندآقای داوودی را به عنوان معاونتاداری – مالی شهرداری بناب در نظرگرفتیم ، بیان داشت:شهرداریها باتوجه به وظایفی که بر عهده شاننهاده شده از منظر خدمات رسانی واجتماعی نقش بسزایی دارند و خدمت 23ساله اینجانب در این نهاد مردمی ووزارت کشور برایم ثابت کرده که صرفوقت در اینگونه سازمان ها کمتر ازعبادت نیست و ارج و قرب بالایی درنزد پروردگار متعال  دارد.شهردار بناب در قسمتی ازسخنان خود با مورد خطاب قرار دادنمعاونت ها،مدیران و مسئولینواحدهای شهرداری،ضمن اشاره به شعرمشهور( عبادت بجز خدمت خلق نیست(متذکر شد: تمامی تلاشهای ما خدمتبه عموم است و ما وظیفه داریم درجهت تامین آسایش عموم شهروندانعزیز بصورت شبانه روز کار کنیم وباید بدانیم که خدمت کردن به مفهومپشت میز نشینی نیست ، خدمت مطالبهغیر طلب است ، یعنی ما کاری را قبلاز آنکه از ما طلب و تقاضا نمایند  باید انجام دهیم از کسی دلجوییکنیم،به نیازمندی کمک برسانیم پیشاز آنکه تقاضایی صورت بگیرد. اینلطف خداوند است که سعادت کاردر شهرداری نصیب حالمان شده کهبجای عافیت طلبی خدمت رسانی میکنیم که این خدمت اگر صادقانه وکارساز باشد دعای خیر بندگان خدارا که در آموزه های دینی ما ازجایگاه والایی برخوردار است در پیخواهد داشت .کار کردن در اینجا یکنعمت است که اگر این نعمت به درستیو با خدماتی با کیفیت برای راحتیعموم ، مورد استفاده قرا بگیرد بهفرصتی طلایی تبدیل می شود که اینفرصت طلایی همان کسب جایگاه والایاجتماعی در ذهن و دل عامه مردم استکه کیفیت بالای کارتان باعث خواهدشد در نگرش عمومی جایگاه والاییبدست بیاورید برزگر جلالی درادامه گفته های خود با اشاره به  مخاطرات مسئولیت پذیری خاطر نشانشد: کارهای بزرگ،خطرهای بزرگی بههمراه دارند و ما نباید به دلیلترس از پیشامدها و پیامدها  ازقبول مسئولیت شانه خالی کنیمخطرات زود گذر هستند و اگر اینسختی ها و خطرات به خاطر به خدمتخداوند و بندگان او باشد لذت بخشاست و حلاوتی خاص دارد و اما درخصوص انتصاباتی که صورت می پذیردباید بگویم: اینگونه انتصابات درشهرداریها خیلی مهم است باعث میشود پرسل تعالی پیدا بکنند وخودشان را ارتقا دهند و به سطحعالی مسئولیت پذیری برسند کهامیدواریم روزی همه شما همکارانعزیز را در سطوح عالی مدیریتیببینیم. شهردار بناب  در خاتمه سخنان خود ضمن قدردانیاز آقای مالک فردوسی و اظهار رضایتمندی ، از همکاری سازنده ایشان درسمت معاونت اداری – مالی شهرداریقدردانی نموده و از معاونین ،مدیران و مسئولین واحدهای حاضر درجلسه خواست ضمن همکاری تنگاتنگ باآقای داوودی حتما فضای اداریصمیمی حاضر را حفظ نموده و با مهر ورافتی که در شهرداری و بین پرسنلبوجود آمده در خدمات رسانی بهتر وبا کیفیت تر به شهروندان شریفبنابی گام بردارند. در ادامه گفتههای شهردار بناب،مالک فردوسی ضمنتشکر از حسن نیت شهردار محترم درطول چندین ماه گذشته از بابتواگذاری پست معاونت اداری ـ  مالی به ایشان، بیان داشت همکارانشهرداری همکارانی فعال هستند کهبی هیچ ادعایی تلاش می کنند که جادارد از خدمات شایسته تک تک عزیزانقدردانی نمایم،نادر داوودیمعاونت جدید اداری ـ مالی شهرداریبناب نیز ضمن قدردانی از اعتمادشهردار محترم نسبت به ایشان و حسننظر اعضای محترم شورای اسلامی شهربناب و جمیع پرسنل خدوم شهرداری،به سوابق 21 ساله خود در مجموعهشهرداری و پست های خرد و کلانی کهتا بحال عهده دار بوده اشاره نمودهگفت : امروز با قبول این سمت فقط بهاین می اندیشم که آیا خواهم توانستدر تحمل این مسئولیت سنگین گامبردارم که البته حضور  همکارانی صمیمی در بدنه اینسازمان و مجموعه شورای اسلامی شهرو در راس امور شهردار محترم بندهرا در تحمل و حل مشکلاتی که بالطبعپیش خواهد آمد امیدوار می سازد ونه تنها عامل امید ، دل گرمی وتلاشهای بی وقفه اینجانب بعد ازاین خواهد بود بلکه زمینه ای خواهدشد تا در جهت جلب رضایت شهروندانمحترم و تعالی سازمان به سمت افقتوسعه در بین شهرهای استان همگامبا تمامی عزیزان گام بردارم که درهمین راستا اینجانب به نوبه خود ازتمامی عزیزان انتظاری جز تعامل وخلوص نیت در امور و در مواجه باهمدیگر ندارم و از زحمات آقایفردوسی در طول چندین ماه گذشته  سپاسگزارم بعد از گفته های آقایداوودی آقای رحیم زاده عضو شورایاسلامی شهر بناب نیز به بر شمردنانتظارات اعضای شورای اسلامی شهراز شهرداری بناب پرداخته و گفت : انتظار اعضای شورا از شما چیزی جزتلاش و کار نیست شما پرسنل محترمشهرداری جایگاه اجتماعی  والاییدارید که با تلاش مضاعف تان میتوانید این جایگاه را والاتربنمایید مردم به شما نگرش خیلیخوبی دارند این نگرش را تقویت کنیدو در جهت سلامت عمومی،خدمت رسانی وتلاش بیشتر گام بردارید که اینهارمز موفقیت شما و مجموعه شهرداریاست.

در پایان این مراسم با تقدیم لوحسپاس به دست شهردار بناب از خدماتآقای فردوسی قدردانی و با اعطایحکم انتصاب آقای داوودی که در آنانجام اموراتی نظیر تعامل افزاییبین پرسنل،تسریع در عملیات عمرانیساختمان جدید هرداری، ارتقا سطحدانش عمومی و کارکنان، به روز سازیاطلاعات و آمار شهرداری،پیگیریکامل امور سرمایه گذاری ، تقویتسطح در آمدی، اعمال تدابیر تشویقیو...وارائه خدمات شایسته بهشهروندان و در نهایت ارتقاشهرداری به جایگاه اول انضباطاداری – مالی در بین شهرداری هایاستان که مورد انتظار شهردارمحترم از این انصاب بجا و شایستهبود  خاتمه یافت.

روابط عمومی شهرداری بناب

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری بناب، شهردار بناب اظهار داشت: بدنبال پیگیریهای مداوم شهرداری و شورای اسلامی شهر بناب برای جذب سرمایه گذار جهت اجرای دو پروژه عظیم مسیر گشایی ، بدنه سازی و احداث خیابانهای امام (ره) به آب و شهید رجایی به زرگران ، نهایتاً با حضور انجمن انبوه سازان استان آذربایجانشرقی در محل شهرداری بناب  در طی روزهای گذشته ، تفاهم نامه اولیه این دو پروژه عظیم عمرانی بین شهرداری و انجمن انبوه سازان استان به امضاء رسید.

 

مسعود برزگر جلالی افزود: پس از تصویب تفاهم نامه مربوطه توسط شورای اسلامی شهر ، ظرف دو ماه آینده قرارداد نهایی آن امضاء و پروژه های مربوطه جهت شروع عملیات اجرایی کلنگ زنی خواهند شوند.

شهردار بناب خاطر نشان کرد: امیدواریم با بوقوع پیوستن این پدیده نوین و بی نظیر عمرانی در شمالغرب کشور شاهد پیشرفت بناب در افق توسعه استان و کشور باشیم.

طرح خدمات محله ای استقبال از مهر

به دنبال برگزاری شش مراسم از اولین جشنواره تابستانی بناب در محل های پارک ملت،مجتمع پردیس،پارک فدک،پارک کوثر،پارک وحدت دیزج و پارک تک باغ،هفتمین مراسم این جشنواره در محل پارک بانوان در خیابان طالقانی با استقبال بی نظیر شهروندان محترم برگزار شد.در ابتدای این مراسم سیما شفایی عضو شورای اسلامی شهرضمن اشاره به افسردگی زنان بناب و تدوین برنامه های اساسی برای رفع این افسردگی،به بیان عملکردهای فرهنگی شورای اسلامی شهر و شهرداری در حوزه بانوان پرداخته و گفت : در طی چندین ماه گذشته در سایه حمایت های آقای برزگر جلالی شهردار محترم کارهای چشمگیر و ماندگاری برای بانوان شهر بوقوع پیوسته که این اقدام تاثیرات بسزایی در ایجاد شور و نشاط در بین این قشر از جامعه داشته که جا دارد از زحمات و تلاشهای  نمونه و ارزنده آقای شهردار قدردانی نماییم شفایی در ادامه سخنان خود به همایش ها و ایستگاه های ورزشی ویژه بانوان،جشنواره آشپزی و ایجاد نمایشگاه دائمی خود اشتغالی بانوان اشاره نموده و بیان داشت : درکنار اقدامات انجام یافته،انشاالله با تدابیر شهردار محترم در طول هفته مبارک دفاع مقدس به راه اندازی خانه فرهنگ و سلامت بانوان بناب اقدام خواهیم نمود

روابط عمومی شهرداری بناب

 

در جریان جلسه ای که با حضور برزگرجلالی شهرداربناب ، معاونتها و پرسنل خدماتی و عمرانی شهرداری بناب به وقوع پیوست ، برزگرجلالی با بیان این نکته که معاونت خدمات ویترین شهرداری و عامل اصلی آبروداری آن در شهر است و ما باید تلاش کنیم این معاونت را در سطح استان به معاونتی نمونه تبدیل نمائیم ، گفت : اگر ما در طی چندین ماه گذشته عملکرد واحدهای زیباسازی ، ماشین آلات ، تاسیسات و ستاد ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی را ارزیابی کنیم خواهیم دید پیشرفت خوبی داشته که جا دارد از پرسنل و مسئولین این واحد تشکر نمائیم ، ولی در قسمتهای تنظیف ، رفت و روب ، سد معبر و نگهداری فضاهای سبز سطح شهر وضعیت مطلوبی نداریم اینجانب این موضوع را براساس ارزیابی هایی که روزانه حداقل با وصول پیش از 160 پیامک با شماره پیامکی مستقیم 09388884223 اینجانب از طریق شهروندان محترم صورت میگیرد می گویم و انتظار دارم مسئولین این قسمت ها و در راس آنها معاونتهای مربوطه باهماهنگی هم تلاش نمایند مسیری را که برای رسیدن به سطح معاونت خدمات نمونه استانی شدن شروع شده به خوبی طی نمایند  تا شهری ارزنده و شایسته تحویل شهروندان شریف بنابی نمائیم ، شهردار بناب در ادامه گفته های خود به اجرایی سازی طرح خدمات محله ای استقبال از مهر توسط شهرداری خبر داده و بیان داشت:نظر به نزدیکی مهرماه و بازگشایی مدارس توصیه می کنم معاونت محترم خدمات شهری باهمکاری دیگر معاونتها طرح خدمات محله ای استقبال از مهر را در راس اهداف خویش قراردهند و از 15تا 30 شهریور با تقسیم بندی شهر به نقاط پانزده گانه نسبت به نطافت ، زیباسازی ، لکه گیری ، کاشت فضای سبز آن اقدام نمایند و شهر برای پیش از مهر بصورت آماده تحویل شهروندان عزیز نمایند که در این راستا از همشهریان محترم انتظار داریم حتماً همکاریهای لازم را با عوامل این شهردار بعمل آورند

                        روابط عمومی شهرداری بناب 

کارکرد معاونت عمران – واحد کارهای امانی ، عمرانی و کارکرد ماشین آلات  -  مهندس کیان پور

1- عملیات شن ریزی قره قشون به محلات و معابر کوچه ها از جمله پیاده روهای بلوار لاله- اکبرآباد شمالی-ضلع جنوبی بلوار سهند- مسیر جنب پارک ملت- قوبی چای استخر سونای شهرداری- مسیر دسترسی به قطعات برق در بلوار لاله – رمپ پارک فدک- مسیر حدفاصل میدان فردوسی وچای کنار- محوطه خالی واقع در خیابان آب وغیره جمعاً به مقدار530 سرویس.

2- عملیات  شن ریزی در معدن قره قشون جهت دفن زباله 35 سرویس.

3- نصب تابلو های راهنمای شهر در نقاط مختلف سطح شهر 9مورد.

4- تهیه جدول و آبرو پیش ساخته با دستگاه در جایگاه 1950 قالب.

5- عملیات حمل  و جمع آوری نخاله ساختمانی از سطح شهر و تخلیه در معدن قره قشون 152 سرویس.

6- احداث سرویس بهداشتی در پارک وحدت در کوی شهرداری در زمینی به مساحت 40 متر مربع.

7- عملیات جدول گذاری در ضلع جنوبی بلوار سهند- مینی پارک کوی گلشهر- بلوار رسالت به متراژ 1380 متر.

8- آرماتور بندی واجرای فنداسیون پل فلزی قوبی چای مقابل مسجد ابوالفضل (ع).

9- آرماتور بندی و بتن ریزی جهت تهیه دال بتن مسلح در جایگاه 32 قالب.

10- اصلاح پیاده روهای سطح شهر با فیال کاری  و بتن ریزی 70 متر مربع.

11- عملیات بتن ریزی و اجرای فنداسیون ست های ورزشی در پارک فرهنگیان 3- مینی پارک فرهنگیان 2 – پارک ملت به تعداد 31 مورد.

12- بتن ریزی و کف سازی در بازار حلاجان 280 متر مربع.

13- حفاری جهت هدایت کابل چراغهای راهنمایی در میدان امیرکبیر بطول  100 متر.

14- تخریب  و جمع آوری نخاله های املاک تملک شده شهرداری 3 مورد.

15 – عملیات پل گذاری  و پوشش روی جوب در  ورودی های معابر دیزج (بلوار سهند) بطول 35 متر.

16- اجرای آبرو کوچه امت در خیابان فرهنگ و کوچه طاهر 14 در دیزج بطول 210 متر.

17- بتن ریزی  پایه لرزه های اجراء شده قوبی چای سمت دیزج جنوبی.

 

 کارکرد معاونت عمران  -واحد حفاری  - آقای ساعی پور

1- بازدید از سطح شهر و نظارت بر وضعیت  معابر وحفاریها.  

2- بازدید از محلهای استعلام شده و اعلام نظر  و برآورد هزینه 79 مورد.

3- بررسی مسیرهای درخواست شده جهت حفاری از ناحیه ادارات 15 مورد

4- شناسایی وثبت حفاریهای مربوط به اتفاقات ادارات خدمات رسان21 مورد.

5- کنترل و نظارت برنحوه پرکردن حفاریهای ترانشه  وگل آب حفاریهای نقب3 مورد.

6- جلوگیری ازحفاریهای غیر قانونی و یا عدم رعایت اصول فنی 10 مورد.

7- هماهنگی با واحدهای زیرسازی وآسفالت درخصوص مرمت و بازسازی معابر عمومی 8 مورد.

8- همکاری با معاونت شهرسازی و درآمد در خصوص پیگیری مطالبات شهرداری از آب و فاضلاب 2 مورد.

9- همکاری باسامانه تلفنی137 درخصوص رفع مشکلات گزارش شده ازطرف شهروندان 14مورد.

 

کارکرد معاونت عمران – واحد کارکرد  پیمانکاران مهندس اسدیان

1- نظارت بر اجرای جاگذاری باکسهای پارک فدک وراه انحرافی آن در محور عجب شیر به بناب توسط شرکت آلتون دام و انجام  آزمایشات بتن مربوط  به آن توسط آزمایشگاه بتن.

2- نظارت براجرای نمای سنگی  و آجرکاری و بند کشی آجر در عمارت شهرداری توسط پیمانکاری برادران آرش.    

3- نظارت بر اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان توسط شرکت تاسیساتی گاز رسانی بناب.

4- نظارت بر اجرای تاسیسات برقی نور پردازی نمای خارجی ساختمان عمارت توسط بلال نیازمند.

5- نظارت بر خرید سنگ نمای عمارت شهرداری توسط سنگ فروشی شهاب سنگ عاشقی.

6- کنترل  و اصلاح صورت وضعیتهای پیمانکاران .

7- نظارت براجرای نازک کاری و سیمان کاری سرویسهای بهداشتی ساختمان عمارت توسط شرکت شن ریزان آریا میهن .

8- نظارت براجرای دیوارکشی قوبی چای در محدوده میدان معلم روبروی بیمارستان امام خمینی (ره) و پشت ساختمان عمارت توسط شرکت میکرون آب سهند.

9- بازدید از محدوده حوزه یک شهری، جهت اصلاح پیاده روهای سطح شهرو غیره...

 

معاونت عمران واحد آسفالت و لکه گیری مهندس خاشعی

1-زیرسازی و آسفالت ریزی محل حفاری های مسیر اصلی در دیزج شمالی.

2-زیرسازی و آسفالت زیرسازی محل حفاری پیاده رو خیابان پاسگاه.

3-زیرسازی  و آسفالت ریزی مسیر فرعی احداثی پارک فدک.

4-لکه گیری مسیر راهپیمایی روز قدس.

5- لکه گیری محل حفاری  وچاله های خیابانهای عمومی داخل سطح شهر .

6- بارگیری نخاله های لکه گیری  وعمرانی داخل سطح شهر.

7- شن ریزی محل نشست حفاری های داخل سطح شهر.

8-لکه گیری و زیرسازی محل حفاری های مسیراصلی آزادگان.

9- تسطیح و زیرسازی دربند 12 تنگه کوچه غربی.

10- آسفالت ریزی پیاده روجلو مسجد بلوار لاله و لکه گیری کوی لاله مسیر اصلی و محلات مربوط.

11- زیرسازی  و لکه گیری پیاده رو جلو ساختمان ارشاد کمربندی چمران.

12- آسفالت دربند شهید پورعلی بابا خیابان امام (طبق فیش وصول).

13- زیرسازی  و بتن ریزی موقت جلو مغازه های برج الغدیر بازار حلاجان.

14-شن ریزی محل نشست حفاری و چاله کندرو بعثت ضلع شرقی.

15- زیرسازی  و  لکه گیری دربند خدیوی خیابان سینا .

16-زیرسازی  و لکه گیری محلات کوی دانش.

17- شن ریزی  و تسطیح نشست جداول جدیداحداث بلوار سهند .

18- زیرسازی غزال 8 کوی حافظ جهت آسفالت ریزی.

19-زیرسازی و آسفالت ریزی اندیشه یکم  فرهنگیان 3.

20- زیرسازی و آسفالت ریزی محل حفاری های جنب پارک فرهنگ فرهنگیان 3.

21- زیرسازی  و آسفالت ریزی محل حفاری های مسیر اصلی فرهنگیان 3

 

معاونت عمران-پروژه هاي عمراني سطح شهر- مهندس نجفی

1-شروع تعریض پل مخابرات.

2- احداث پل فلزی مقابل مسجد ابولفضل (ع) بر  روی رودخانه قوبی چای.

3- پیاده روسازی پار فدک به  متراژ 1500 متر مربع .

4- نرده کشی بر روی دیوارهای قوبی چای.

5- تعمیرات موتورخانه و سقف استخر سونای شهرداری.

 

معاونت عمران- پروژه های عمرانی- مهندس معادی

1- تهیه نقشه برای اجرای طرح گل صوفی چای.

2- طراحی معماری داخلی سالن  استخر.

3- مونتاژ  تابلو تامین برق در میدان بسیج.

4-اقدام به خرید 2 انشعاب برای تابلوهای میدان معلم  و امیرکبیر.

5-پیگیری جابجایی تیرهای برق اکبرآباد .

6-طراحی نرده حفاظتی پل اکبرآباد.

7-تهیه  مصالح فلزی برای اجرای پل اکبرآباد.

8- اجرای 4 سری روشویی زیرسنگی در پارک ملت.

9-تخریب سنگ نمای قدیمی و اجرای سنگ نمای جدید در  پارک ملت مقابل مسجد پارک ملت.

10-تهیه و تیز رویدئویی عملکرد عمرانی.

11-تهیه بروشور عملکرد عمرانی برای 3 جشنواره.

12- تهیه و انتشارات اخبار شهرداری در سایت شهرداری.

13- طراحی بنرهای عملکرد عمرانی شهرداری.

14-اجرای نمای سنگی آبخوری 3 سری در پارک ملت

 

معاونت عمران- پروژه های عمرانی مهندس سیار

 1-نظارت بر اجرای پروژه کف سازی رودخانه قوبی چای پشت عمارت شهرداری (پیمانکار شرکت بنا گستر قلعه) که حدوداً بطول 250 متر لجن برداری، رگلاژ،  سنگ چینی  و بتن ریزی و دیوارکشی گردیده است.

2- نظارت بر اجرای پروژه کف سازی رودخانه قوبی چای مقابل استخر سونای شهرداری (پیمانکار شرکت آبریز بتن کاوش) که حدوداً 350 متر لجن برداری، رگلاژ، سنگ چینی بتن ریزی و دیوار کشی گردیده است.

3- نظارت بر اجرای پروژه کانال وسطی صوفی چای (پیمانکار آوند بناء سهند) که حدود 290 متر پی کنی، رگلاژ، سنگ چینی کف و دیوار صورت گرفته و درحال اتمام عملیات قرارداد می باشد.

4- رسیدگی به صورت وضعیت های پروژه های قوبی چای ( شرکت های آبریز بتن کاوش و بنا گستر)

5 - پیگیری و همکاری در اجرای تسطیح راه کناری رودخانه قوبی چای محدوده کوی لاله جهت پاکسازی اطراف رودخانه، لایروبی بستر، هدایت آبهای عبوری و آماده سازی برای کف سازی.

این جشنواره که به همت شهرداریبناب در محل پارک طالقانی با حضورحضور برزگر جلالی شهرداربناب,استاد ولی الله مومنی بازیگربنام سینما,شفایی رییس کمیسیونبانوان شورای اسلامی شهر و مشارکتچند صدنفری بانوان بناب برگزارشده بود،شهردار بناب در ابتدایمراسم با اظهار خشنودی از حضورمداوم و منسجم بانوان بناب دربرنامه ها و مراسمات اخیرشهرداری,از استقبال بی نظیر زنانفعال بناب قدردانی نموده و با ذکراین نکته که شهرداری تلاش می نمایدشهروند محورانه عمل کند نه شهرمحورانه و در همین راستا می کوشدبا مد نظر قرار دادن نیازهای روحیشهروندان,زمینه  های مساعد تفریحی ایشان را فراهمآورد,ضمن بر شمردن تلاشهای خانمشفایی برای جذب امکانات لازم جهتفعالیتهای فرهنگی,اقتصادی واجتماعی بانوان از ایشان به عنواننماینده چهل و اند هزار نفری زنانبناب یاد نموده و بیان داشتند: خانم شفایی بطور مدام در تلاشهستند تا خدماتی که برای فعالیتبانوان محترم شهر نیاز است فراهمنمایند,که حاصل این تلاش های مستمرباعث شده کارهای خوبی در خصوصایجاد زیر ساخت های لازم ، برایفعالیت شما خواهران محترم صورتپذیرد که از نمونه های بسیار بارزآن,که توسط شهرداری انجام  می گیرد
>
اجرای اولین جشنواره غذاهای محلی  بناب که هم اکنون شاهد اجرای آنهستیم,احداث نمایشگاه دائمي خوداشتغالي بانوان واقع در ميدانشهدا كه روز شنبه ساعت 11 به بهرهبرداری خواهد رسید,راه اندازیورزش صبحگاهی ویژه بانوان درچندین نقطه شهر,راه اندازی خانهفرهنگ و سلامت که بزودی اتفاقخواهد افتاد و همایش های پیاده رویمی باشد که امیدواریم در طی ماههایآینده بیش از پیش شاهد توسعه اینخدمات و فعالیت ها در سطحشهرباشیم. پس از سخنان شهردار بناب, هیئتمحترم داوران ضمن ارزیابی انواعغذاها,شیرینی جات و دسرهای سنتی ومدرن شرکت کنندگان محترم درجشنواره,به بيان نتايج حاصلهپرداختند که برابر اعلامایشان,خانمها:آذرشب,صادقیان,افشاری,مقدسی,حاجیبابایی,توکلی,مختاری,نبوی وثروتمند(بطور مشترک),سلطانی وخصالپور(بطور مشترک)و محسن زادهتوانستند به ترتیب مقام اول تا دهمجشنواره غذاهای محلی بناب را بهخود اختصاص دهند.

روابط عمومی شهرداری بناب

 

هم زمان با آخرین روز هفته مبارک دولت، نمایشگاه دائمی خود اشتغالی بانوان بناب به همت شورای اسلامی شهر و شهرداری بناب به بهره برداری رسید.در این آیین افتتاح که با حضور باقری بنابی نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی،مهندس فرج الهی فرماندار،بزاز بنابی بخشدار،فرماندهان محترم ناحیه مقاومت بسیج بناب و ناحیه انتظامی و تعدادی از روسای ادارات شهرستان و اعضای شورای اسلامی شهر و شهروندان محترم،در محل این نمایشگاه واقع در کمربندی شهید چمران،میدان شهدا،جنب جایگاه سی ان جی شهرداری برگزار شده بود مسعود برزگر جلالی شهردار بناب در طی سخنانی کوتاه صمن گرامیداشت هفته دولت و نام و یاد شهیدان گرانقدر رجایی و باهنر،به بیان اهمیت فعالیت های فرهنگی _ اجتماعی در شهرداری بناب پرداخته و بیان داشت:ما در جهت دستیابی به اهداف فرهنگی و اجتماعی و توسعه این اهداف در سطح جامعه،اقدام به راه اندازی واحد فرهنگی _ اجتماعی در شهرداری بناب نمودیم که با ایجاد این واحد،شما شهروندان محترم شاهد اجرایی شدن اقدامات فرهنگی در قالب جشنواره های متنوع در سطح شهر برای عموم شهروندان عزیز و بانوان محترم بودید که در کنار این جشنواره ها تلاش نموده ایم مراکز فعالیتی بانوان را که امروز شاهد افتتاح یکی از این مراکز در قالب نمایشگاه دائمی برای زنان خود سرپرست و یا بدسرپرست هستید که قرار است این بانوان عزیز در غرفه هایی که در این مکان تدارک دیده شده به ارائه محصولات غذایی،پوششی،تزئینی،هنری و ...که محصول خود ایشان است بپردازند که امیدواریم همشهریان عزیز با خرید مایحتاج خویش از مصولات مورد ارائه این نمایشگاه،رونق بخش آن شوند.

شهردار بناب در ادامه گفته های خویش از احداث خانه فرهنگ و سلامت بانوان خبر داد و گفت: انشااله در طول هفته دفاع مقدس تلاش خواهیم کرد خانه فرهنگ و سلامت بانوان را برای توسعه فعالیت های بانوان محترم راه اندازی نماییم.

روابط عمومی شهرداری بناب

 

غلامرضا امام علیزاده مدیر روابط عمومی شهرداری بناب با بیان این نکته کهمدیریت فعلی شهرداری بناب,مدیریت شکوفایی فرهنگی شهری است و هر روز شاهدوقوع پدیده نوینی درعرصه فعالیت های فرهنگی در سطح شهر برای اقشار مختلف هستیم که از زمانحضور جناب آقای برزگر جلالی شهردار محترم,با حمایت های بی دریغ اعضای محترمشورای اسلامی شهر در حالشکل گیری و اجرا می باشد بیان داشت:به دنبال اجرای موفق اولین جشنوارهتابستانی بناب,که بااسقبال چندین هزاری شهروندان محترم مواجه شده و روز بهروز بر مشتاقان حضور دراین جشنواره افزوده می شود و چه بسا میهمانانی از شهرهای همجوار نیز برایاستفاده از برنامه های این جشنواره در مراسمات آن حضور می یابند وامیدواریم بتوانیم در ششبرنامه باقیمانده بیش از پیش پاسخگوی خواسته های عمومی و مشتاقان چندینهزار نفری باشیم,در کنار اجرایی شدن این جشنواره عظیم, پیرو توصیه هایشهردار محترم در خصوص پیشبینی جشنواره ویژه بانوان,اولین جشنواره غذاهای محلی بناب,با محوریت انواعغذا,پیش غذا,دسر,شیرینی جات,حلوا,نوشیدنی ها,مرباها و ...روز پنج شنبه 6شهریور راس ساعت 17 عصر در محلپارک بانوان(طالقانی)به همت شورای اسلامی شهر و شهرداری بناب مختص بانوانمحترم برگزار خواهد شد که انتظار می رود خواهران محترم علاقمند به حضور دراین جشنواره,نسبت بهتهیه دستاوردهای غذایی خویش در ابعادی که شمرده شد در محل منزل اقدامنموده و برای حضور در این رقابت با نشاط,غذای آماده خود را به محل اجرایجشنواره انتقال دهند تا پس ازارزیابی از طریق هیات داوران از لحاظ طعم,کیفیت,سلامت غذایی,نو آوری و ...بهترین غذای ارائه شده جهت تقدير و اعطاي جايزه جشنواره مورد انتخابقرار گیرد

صفحه106 از112

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید